ÚVOD  |  JAK NAKUPOVAT  |  OBCHODNÍ PODMÍNKY  |  NABÍDKA SPOLUPRÁCE  |  KONTAKT  |  ODKAZY | UŽITEČNÉ INFORMACE

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení
II. Objednávka zboží
III. Dodací a platební podmínky
IV. Odstoupení od kupní smlouvy, výměna
V. Záruka a reklamace
VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
VII. Ochrana osobních údajů
VIII. Ochrana osobních dat a GDPR

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatelem internetového obchodu Sperky-krystaly.cz je Mgr. Hana Purmenská, Úvoz 494/31, 602 00 Brno, IČ 76666760. Prodejce není plátcem DPH.
 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která sjedná objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu Sperky-krystaly.
 3. Vzájemná práva, povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Nahoru

II. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 1. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky. Stanovené ceny zboží jsou konečné.
 2. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu objednané zboží řádně a včas. Kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. V případě, že předmětem kupní smlouvy bude zboží, které je podle aktualizace webových stránek skladem, ale v době objednávky již součástí sortimentu nebude, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu neprodleně oznámit a sjednat po dohodě s kupujícím změnu objednávky, případně její storno.
 4. Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (skrze "Závazně potvrdit objednávku"), je považována za závaznou a tímto krokem kupující současně potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami.
 5. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění údajů v objednávkovém formuláři, s důrazem na uvedení správné a úplné doručovací a e-mailové adresy.
 6. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Nahoru

III. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Při platbě předem je veškeré zboží expedováno max. do 3 pracovních dnů od přijetí platby, přičemž platbu je kupující povinen uhradit do 10 dnů od doručení žádosti o úhradu, nedomluví-li se smluvní strany jinak.
 2. Při objednávce s osobním převzetím nebo na dobírku se běžná doba expedice pohybuje v rozmezí 1 - 4 pracovních dnů od data objednávky.
 3. MORNOSTI PLATBY A POCTOVNÉ (platné pro území ČR):
  • platba bankovním převodem z Vašeho účtu
   - poštovné a balné 59,- Kč při objednávce do 1.100,- Kč (včetně)

   Při objednávce nad uvedený limit je poštovné a balné ZDARMA!
  • platba na dobírku
   - poštovné a balné 110,- Kč při objednávce do 1.000,- Kč (včetně)

   Při objednávce nad uvedený limit je poštovné a balné ZDARMA!
  • osobní odběr
   - v tomto případě je poštovné a balné ZDARMA, zboží si převezmete osobně a zaplatíte převodem na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je
   10 dní od jejího vystavení. O tom, zda je Vaše objednávka připravena k vyzvednutí, Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky.

   Pro osobní vyzvednutí je nutné se domluvit předem na termínu a čase!
 4. MOŽNOSTI PLATBY A POCTOVNÉ (platné pro Slovensko):
  • platba na dobírku
   - poštovné a balné 150,- Kč při objednávce do 1.500,- Kč (včetně)

   Při objednávce nad uvedený limit je poštovné a balné ZDARMA!

   Zboží si zákazník převezme přímo od doručovatele a zaplatí danou částku přímo v dle aktuálního měnového kurzu.

Nahoru

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, VÝMĚNA

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy či požádat o výměnu zboží nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy či žádost o výměnu zboží musí být provedeno písemně nebo e-mailem.

  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde, není však vaší povinností či nutností jej pro vrácení zboží použít.
 2. Kupující je povinen zaslat zboží doporučeně na adresu sídla prodejce, v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku.
 3. Při splnění těchto podmínek bude při odstoupení od smlouvy nakupujícímu vrácena finanční částka nejpozději do 10 dnů od obdržení vráceného zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 4. V případě, kdy kupující vrací zboží poškozené, opotřebené, bez originálního obalu nebo v případě, kdy v důsledku nevhodně zabalené zásilky dojde k poničení zboží, je prodávající oprávněn kupní cenu úměrně ponížit opotřebení nebo znehodnocení výrobku.
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující v minulosti již jednou nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 6. V případě výměny je účtováno následné poštovné od prodejce k zákazníkovi.

Nahoru

V. ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží.
 2. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít, sepsat s přepravcem zápis o škodě a neprodleně informovat prodávajícího.
 3. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu prodávajícího nebo e-mailem. Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem informuje kupujícího o následném postupu. V případě, že je zboží potřeba zaslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození. Ke zboží je potřeba doložit kopii kupního dokladu. Zboží je nutné zaslat doporučeně na adresu sídla prodejce.
 4. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z běžného opotřebení, nesprávné manipulace, nedodržení doporučené péče či neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby.

Nahoru

VI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.
 3. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat - cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.
 4. Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.
 5. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Nahoru

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel internetového obchodu Sperky-krystaly.cz zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn. Provozovatel tohoto internetového obchodu je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem č. 00056453/001.
  Veřejný registr zpracování je k dispozici zde.
 2. Osobní údaje se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
 3. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

Nahoru

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT A GDPR

 1. K Vašim osobním údajům, které zadáte na stránce www.sperky-krystaly.cz nemá přístup žádná neoprávněná osoba. Jsou zpracovávány pouze majitelkou e-shopu (Mgr. Hana Purmenská, IČ 76666760) a evidovány pouze pro účely plnění smluvního vztahu a účely účetního či daňového rázu. Všechny osobní údaje jsou zabezpečeny přístupovým heslem. Mgr. Hana Purmenská je oprávněna poskytovat osobní údaje třetímu subjektu Česká pošta, s.p., a to pouze v nezbytné míře, za účelem vyřizování Vašich žádostí.
 2. Rozsah sběru osobních údajů se liší podle toho, jaké činnosti na www.sperky-krystaly.cz vykonáváte. V níže uvedené tabulce vidíte jejich přehled.
 3. Sběr osobních údajů
 4. Data jsou uchovávána po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu realizace objednávky + 4 roky pro potřeby doložitelnosti FÚ. Data vyplněná do kontaktních formulářů nebo k odesílání novinek jsou uchovávána pouze po dobu nutnou k samotnému vyřízení, poté jsou odstraněna. Na Vaši žádost mohou být Vaše osobní údaje kdykoliv vymazány.
 5. Veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018

Nahoru